ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์ความรู้ด้านจิตตปัญญา สู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน
การสร้างสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย และปฐมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2
เอกสารประกอบรมการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ผูู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ สามารถยื่นได้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560
ขอเชิญบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม (ฉบับความสุข)
วันที่ 6-9 มิถุนายน 2560 ณ. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สนใจข้อมูลเพิ่มเติม www.mahidolclinic.com

หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม
การประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพผู้ดูแลเด็ก ชั้น 1
เพชรน้ำหนึ่ง Download Download
Mahidol Channel Kids
สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-441-0602-8 ต่อ 1306
2016 RECONSIDERING GENDER EQUALITY AND PEACEFUL SOCIETIES
www.mahidolclinic.com
award ขอแสดงความยินดี
award ขอแสดงความยินดี
10step บันได 10 ขั้น


Copyright 2011-2013 National Institute for Child and Family Development, Mahidol University. All rights reserved.
999 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand.
Tel : 66 (0) 2441-0602-8,Fax. 66 (0) 2441-0167

Webmaster : cfwww@mahidol.ac.th