โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “พลังบวกเพื่อเด็ก: จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทย”
วันที่ ๓ - ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔
ณ โรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)