คลินิคพัฒนาการเด็ก (0-8ปี)

คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า หรือ กลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษาปัญหา

พฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก ตรวจวินิจฉัยหา

สาเหตุ ประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์บำบัดและส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพสาขาต่างๆ ได้แก่ 

กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก

·        ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติ แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก

·        ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า,  เด็กพิเศษ

·        ประเมินความสามารถในการเรียนรู้  (Neurodevelopmental profile) ในเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และสมาธิ

·        ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/Floortime 

นักจิตวิทยาเด็ก

·        ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเด็กออทิสติก เด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กสติปัญญาบกพร่อง  

·        ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ

·        ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/Floortime 

นักกิจกรรมบำบัดเด็ก

·        ส่งเสริมพัฒนาการบำบัดเด็กที่มีความบกพร่องด้านการผสมผสานการรับความรู้สึก (Sensory Integrative Dysfunction)

·        เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและการเขียน (Handwriting Dysfunction) โดยเน้น Sensory – Motor

         Programs และทักษะพื้นฐาน

·        ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/Floortime 

นักกายภาพบำบัดเด็ก

·        ส่งเสริมพัฒนาการและบำบัดเด็กที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการเคลื่อนไหว (แรกเกิด 6 ปี)

·        กระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กที่มีพัฒนาการล่าช้า (Delay development) ผ่านการเล่นและกิจกรรม Sensori-Motor 

รูปแบบการให้บริการ

·        ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการโดยแพทย์

·        การบำบัดส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

เวลาทำการ

ทุกวันราชการเวลา 8.30-16.30 น 

ขั้นตอนการรับบริการ

1.  รับเอกสารสารลงทะเบียนโดยมารับเองที่สถาบัน หรือ Download จาก Website

        ·        ผู้ปกครองกรอกข้อมูลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก OPD Card >>>>> ดาวน์โหลด   

          ·        เด็กที่เข้าโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองนำเอกสารให้ ครูประจำชั้นช่วยกรอกข้อมูลด้วย                

                     * แบบประเมินเด็ก 1- 6 ปี  สำหรับคุณครู  >>>>> ดาวน์โหลด                    

                     * แบบประเมินเด็ก 6 - 18 ปี  สำหรับคุณครู  >>>>> ดาวน์โหลด   

2.  นำเอกสารส่งที่สถาบัน หรือส่งทางไปรษณีย์/โทรสาร


3.  ท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อตรวจประเมินพัฒนาการโดยนักวิชาชีพ และจะได้รับการนัดพบแพทย์หลังจากนั้น


4.  การบำบัดส่งเสริมพัฒนาการอาจต้องรอตามคิวขึ้นกับ อายุ ความสามารถของเด็ก และจำนวนเด็กที่มารับบริการ

 

ความสำคัญในการดูแลเด็ก คือ การเข้าใจและยอมรับ   ในความแตกต่างของเด็ก เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความ

สามารถในการพัฒนาขึ้นกับศักยภาพของเด็กและการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด   

 

มาชวนลูกเล่นกันเถอะ

    
    
 
  เตรียมพบภาพกิจกรรมใหม่ๆเร็วๆนี้นะค่ะ