คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกสำหรับเด็กทุกคนทั้งเด็กที่มีพัฒนาการปรกติและล่าช้า หรือ กลุ่มเด็กพิเศษ บริการให้คำปรึกษา

ปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติทั่วไป แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก

ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุ ประเมินพัฒนาการเด็กโดยแพทย์และส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพ 

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

• ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติ แนวทางการเลี้ยงดู การส่งเสริมศักยภาพเด็ก

• ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, กลุ่มเด็กพิเศษประเมินความสามารถ

ในการเรียนรู้ (Neurodevelopmental profile)ในเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ และสมาธิ

• ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม


นักจิตวิทยาพัฒนาการและครูการศึกษาพิเศษ

• ส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการและปรับพฤติกรรมในกลุ่มเด็กออทิสติก,เด็กพัฒนาการล่าช้า

และเด็กสติปัญญาบกพร่อง

• ให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการ ประเมินและ

ให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

รูปแบบการให้บริการ

   - ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการ  โดยกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม

   - กระตุ้นพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการโดยนักวิชาชีพแบบเดี่ยว

เวลาทำการ :  ให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 8.30-16.30 น 
 
ขั้นตอนการรับบริการ

1. รับเอกสารประวัติเด็ก (OPD Card) ด้วยตัวเองที่ชั้น 2 ห้อง 1207 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันฯ

หรือ Download จากเวปไซต์

ดาวน์โหลด

ประวัติเด็ก (OPD Card) >>>>ผู้ปกครองกรอก

- รายงานเด็กเล็ก (ในกรณีที่เด็กเข้าโรงเรียนแล้ว) >>>>>คุณครูกรอก

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วนำเอกสารส่งคลินิกพัฒนาการเด็ก 3 วิธี

    2.1 นำส่งด้วยตัวเองที่ชั้น 2 ห้อง 1207 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันฯ

    2.2 ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-441-0167

    2.3 ทางไปรษณีย์

                                        คลินิกเด็กและวัยรุ่น (ส่ง OPD Card)

                               สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล

                        999 พุทธมณฑลสาย 4  ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

  

3. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวัน เวลา ที่มารับบริการ

4. เมื่อได้วันเวลานัดแล้วควรมาให้ตรงกับ วันและเวลาที่นัด ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้กรุณาโทรแจ้งกลับ

เจ้าหน้าเพื่อขอวันนัดใหม่ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่ขอรับบริการแล้ว

5. ติดต่อรับบริการที่ชั้น 2 ห้อง 1207 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันฯ

              

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4410602-8 ต่อ 1202, 1212  หรือ 083-051-1936

  

“ความสำคัญในการดูแลเด็ก คือ การเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเด็ก

เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้ ความสามารถในการพัฒนาขึ้นกับศักยภาพของเด็ก

และการส่งเสริมอย่างถูกต้องจากครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด”

                       

total

 

OPDCard_new.pdf
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 011022 คน